Unikum

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg.

Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Kommunen har beslutat att alla kommunens grundskolor ska dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) digitalt. Detta för att säkerställa att eleverna får en röd tråd genom sin skolgång, och att de tillsammans med sina vårdnadshavare kan följa sin egen utveckling i varje skolämne. Dokumentationen sker i webbverktyget Unikum.

unikumlarge_dark

Alla elever får sitt personliga inlogg till Unikum och alla vårdnadshavare skall erbjudas inloggning. Det är viktigt att vi informerar om verktyget varje läsårsstart för att skapa en bra dialog mellan lärare – elev – vårdnadshavare.

 

Comments are closed.