Skolfam

Vill delge en kort presentation om Skolfam som har funnits i Stenungsund sen 2010.
Stenungsund och Tjörn delar på ett team. Teamet består av en psykolog, en specialpedagog och barn- och familjehems sekreterare inom socialtjänsten.
Skolfam finns idag i 26 kommuner i Sverige.

Skolfam är en pedagogisk arbetsmodell och ett salutogent förebyggande arbete för barn i riskzonen. Genom att lyckas i skolan ökar barnens möjligheter till en god framtid.

Flera internationella och svenska studier visar att familjehemsplacerade barn generellt har sämre studieresultat och uppnår lägre utbildningsnivå än andra. För att åstadkomma förändring är det rimligt att rikta intresset mot förhållanden som är påverkbara, såsom skolgången.

Skolfam är ett komplement till den ordinarie elevhälsan i skolan och till socialtjänstens familjehemsvård.
Samverkan mellan professioner, nämnder och kommuner är en förutsättning för att lyckas med Skolfam. Samverkan berikar och utvecklar samt undanröjer försvårande hinder mellan olika professioner. Resultatet blir ett rationellt arbete för barnets bästa.

Utifrån individuella och realistiska förväntningar upprättas stegvisa mål vilka sedan kontinuerligt följs upp och förnyas tillsammans med Skofamteamet och övriga inblandade, fram till dess att barnet slutar grundskolan. För att nå de förväntade målen krävs lyhörd vägledning och för uppgiften anpassat stöd till såväl personal som till familjehem och barn. Det är viktigt att samtliga inblandade har ett inkluderande synsätt så att barnet får rätt stöd och hjälp inom ramen för sammanhanget det befinner sig, både i sin klass och i familjehemmet.

Skolfam är en manualbaserad arbetsmodell.
För att bli mer insatt finns mer information på skolfam.se

Skolfam ökar chanserna för barn i familjehem att lyckas i skolan!

Benita Hansson
specialpedagog
Skolfam
Centrala Barn- och elevhälsan

Comments are closed.