Samsvårigheter ( komorbiditet)

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarningFör oss som arbetar med elever med språk-, läs och skrivsvårigheter finns en mycket bra forskningsblogg som jag starkt vill rekommendera: Anna Eva Hallins forskningblogg. http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen/
Här finns mycket intressant information om aktuell forskning inom språk- läs och skrivområdet.

Idag finns mycket stöd inom forskning som visar att barn som har svårigheter inom läs- och skriv, ofta har ”samsvårigheter” i språkstörning , ADHD och inom autismspektrat. Barn med ADHD kan ha svårt med hur man använder sitt språk i sociala sammanhang (pragmatik), som t.ex. att följa sociala regler och att hålla en röd tråd i berättandet. Detta är svårigheter man också kan se hos barn med språkstörning som ofta kan ha bräckligt ordförråd, vilket är svårigheter, som man också kan finna hos barn som diagnosticerats för dyslexi.
Dessa samsvårigheter medför att det kan vara komplicerat att veta vad som är vad, när man gör utredningar och kartläggningar, då de kan ge upphov till liknande svårigheter skriver A-E Hallin. Är det ADHD som är orsaken till svårigheterna eller språksvårigheterna som medför svårigheter inom koncentration och uppmärksamhet ? Eller både och? Eftersom anpassningar och behandling för ADHD och språksvårigheter skiljer sig åt är det viktigt att ställa rätt diagnos menar Anna-Eva Hallin i en av sina forskningsbloggar.

I hennes senaste blogg tar hon upp svårigheter med ordförråd- ordinlärning.
” Barn med språkstörning har ofta ett litet ordförråd som båda saknar bredd och djup (McGregor et al., 2002; McGregor et al., 2013)…
Studier har visat att barn med språkstörning samt barn med läs och skrivsvårigheter ofta har ett mindre ordförråd och att de har svårare än barn med typisk språkutveckling att lära in nya ord. ”Vi vet att elever med språkstörning behöver mer exponering för ett ord innan det har lärts in jämfört med elever utan språkstörning (Alt, Plante, & Creusere, 2004; Gray, 2003), och att de t.ex. har svårt att ta hjälp av kontexten när de läser för att lära sig nya ord.”

Detta och mycket mera kan du hitta i denna utmärkta forskningsblogg. Man kan också prenumerera på den så den kommer i mailboxen.
.http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarning

Lena Isaksson
specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

Comments are closed.