Nedan hittar du en bra länk gällande nyanlända i Sverige.

www.informationsverige.se Här kan du läsa mycket intressant som rör nyanlända, båda barn och vuxna. Det går att läsa på flera olika språk.

Utbildningsdag om språkstörning i skolåldern

Alla som träffar skolbarn med språkliga svårigheter förtjänar att åka på den här utbildningsdagen i Stockholm: http://www.srat.se/Logopederna/Kurser/Utbildningsdag-om-sprakstorning-i-skolaldern/

”Svenska Logopedförbundet anordnar en utbildningsdag som vänder sig till personal i elevhälsa, kommuner och landsting som har kontakt med skolbarn med språkliga svårigheter. Under dagen behandlas språkstörning, flerspåkighet och dyslexi vid flerspråkighet”.

Följ länken för att läsa om talarna och detaljer som pris, plats och datum.

 

Ylva Dahlström, logoped Centrala Barn- och elevhälsan

Samarbete hjälper elever som hamnat i matematiksvårigheter

SPSM har uppmärksammat hur samarbete mellan ämneslärare i matematik, speciallärare och specialpedagog gör så att fler elever når målen i matematik!

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/specialpedagogik-kan-hoja-matematikresultaten/

Karin Johansson, central specialpedagog inriktning mot matematikutveckling

Färdigt översatt bildmaterial på olika språk

På Flyktingmottagningen i Umeå har man arbetat fram ett mycket användbart material som är översatt på flera språk. Det är även ett bildmaterial. Det är framförallt användbart i både förskola och skola. Vad sägs om t.ex. hur de olika verksamheterna förskola/skola fungerar, kläder för olika årstider, olika enkla fraser som man ibland behöver säga och förstå. Gå in på denna länk och se hur mycket du kommer att kunna använda i arbetet med flerspråkiga barn/föräldrar som ex.

http://flyktingmottagningen.se/oversatt-material/

Monica Johannesson, specialpedagog Centrala Barn-och Elevhälsan

Fortsätt med AKK, det funkar!

Kort och enkel sammanfattning om vad forskningen säger om AKK.

http://habilitering.se/autismforum/behov-och-insatser/kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation-akk-1

Monica Johannesson, specialpedagog inriktning Tal-språk-och kommunikation samt AKK
Centrala Barn-och Elevhälsan

Skolfam

Vill delge en kort presentation om Skolfam som har funnits i Stenungsund sen 2010.
Stenungsund och Tjörn delar på ett team. Teamet består av en psykolog, en specialpedagog och barn- och familjehems sekreterare inom socialtjänsten.
Skolfam finns idag i 26 kommuner i Sverige.

Skolfam är en pedagogisk arbetsmodell och ett salutogent förebyggande arbete för barn i riskzonen. Genom att lyckas i skolan ökar barnens möjligheter till en god framtid.

Flera internationella och svenska studier visar att familjehemsplacerade barn generellt har sämre studieresultat och uppnår lägre utbildningsnivå än andra. För att åstadkomma förändring är det rimligt att rikta intresset mot förhållanden som är påverkbara, såsom skolgången.

Skolfam är ett komplement till den ordinarie elevhälsan i skolan och till socialtjänstens familjehemsvård.
Samverkan mellan professioner, nämnder och kommuner är en förutsättning för att lyckas med Skolfam. Samverkan berikar och utvecklar samt undanröjer försvårande hinder mellan olika professioner. Resultatet blir ett rationellt arbete för barnets bästa.

Utifrån individuella och realistiska förväntningar upprättas stegvisa mål vilka sedan kontinuerligt följs upp och förnyas tillsammans med Skofamteamet och övriga inblandade, fram till dess att barnet slutar grundskolan. För att nå de förväntade målen krävs lyhörd vägledning och för uppgiften anpassat stöd till såväl personal som till familjehem och barn. Det är viktigt att samtliga inblandade har ett inkluderande synsätt så att barnet får rätt stöd och hjälp inom ramen för sammanhanget det befinner sig, både i sin klass och i familjehemmet.

Skolfam är en manualbaserad arbetsmodell.
För att bli mer insatt finns mer information på skolfam.se

Skolfam ökar chanserna för barn i familjehem att lyckas i skolan!

Benita Hansson
specialpedagog
Skolfam
Centrala Barn- och elevhälsan

Samsvårigheter ( komorbiditet)

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarningFör oss som arbetar med elever med språk-, läs och skrivsvårigheter finns en mycket bra forskningsblogg som jag starkt vill rekommendera: Anna Eva Hallins forskningblogg. http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen/
Här finns mycket intressant information om aktuell forskning inom språk- läs och skrivområdet.

Idag finns mycket stöd inom forskning som visar att barn som har svårigheter inom läs- och skriv, ofta har ”samsvårigheter” i språkstörning , ADHD och inom autismspektrat. Barn med ADHD kan ha svårt med hur man använder sitt språk i sociala sammanhang (pragmatik), som t.ex. att följa sociala regler och att hålla en röd tråd i berättandet. Detta är svårigheter man också kan se hos barn med språkstörning som ofta kan ha bräckligt ordförråd, vilket är svårigheter, som man också kan finna hos barn som diagnosticerats för dyslexi.
Dessa samsvårigheter medför att det kan vara komplicerat att veta vad som är vad, när man gör utredningar och kartläggningar, då de kan ge upphov till liknande svårigheter skriver A-E Hallin. Är det ADHD som är orsaken till svårigheterna eller språksvårigheterna som medför svårigheter inom koncentration och uppmärksamhet ? Eller både och? Eftersom anpassningar och behandling för ADHD och språksvårigheter skiljer sig åt är det viktigt att ställa rätt diagnos menar Anna-Eva Hallin i en av sina forskningsbloggar.

I hennes senaste blogg tar hon upp svårigheter med ordförråd- ordinlärning.
” Barn med språkstörning har ofta ett litet ordförråd som båda saknar bredd och djup (McGregor et al., 2002; McGregor et al., 2013)…
Studier har visat att barn med språkstörning samt barn med läs och skrivsvårigheter ofta har ett mindre ordförråd och att de har svårare än barn med typisk språkutveckling att lära in nya ord. ”Vi vet att elever med språkstörning behöver mer exponering för ett ord innan det har lärts in jämfört med elever utan språkstörning (Alt, Plante, & Creusere, 2004; Gray, 2003), och att de t.ex. har svårt att ta hjälp av kontexten när de läser för att lära sig nya ord.”

Detta och mycket mera kan du hitta i denna utmärkta forskningsblogg. Man kan också prenumerera på den så den kommer i mailboxen.
.http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarning

Lena Isaksson
specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn ställer stora krav hos oss vuxna. Nedan kan du lyssna på och använda delar av föreläsningen för att reflektera tillsammans, eller varför inte titta på hela.

Här kan ni se en föreläsning med Lasse Lindsjö:
”UR Samtiden – Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Lasse Lindsjö, psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi, föreläser om hur vuxna bäst kan bemöta utåtagerande barn. Det handlar om hur den vuxne kan förstå orsakerna till barnets beteende, hur empati och andra grundfunktioner kan styra barnets agerande. Föreläsaren tar upp flera problem han har ställts inför under sin långa karriär som psykolog och hämtar också exempel från sitt eget privatliv. Föreläsningen varvas med frågor från publiken.”

http://urskola.se/Produkter/162607-UR-Samtiden-Hur-kan-utatagerande-barn-bemotas

Anette Svendsén
Specialpedagog,
Centrala Barn- och Elevhälsan

Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik, vid Högskolan Kristianstad.

http://www.hkr.se/nyheter/2016/manga-har-missuppfattat-uppdraget-inom-forskolan/

Barbro Bruce har skrivit en bok om förskolans omsorgsuppdrag som verkar mycket intressant.
Följ länken ovan så hittar du artikeln. Hon säger bla citat – ”Jag menar att många har missuppfattat uppdraget inom förskolan när de låter tyngdpunkten ligga på ren kunskapsförmedling och utlärning av siffror och bokstäver. I själva verket är det omsorgen, att möta barnet och lyssna till det, som gör skillnad. De stunder då relation går före prestation”.slut citat

//Vanja Tyborn, specialpedagog
Central Barn och Elevhälsa, Stenungsunds kommun

Många har missuppfattat uppdraget inom förskolan, säger Barbro Bruce

http://www.hkr.se/nyheter/2016/manga-har-missuppfattat-uppdraget-inom-forskolan/

Monica Johannesson, specialpedagog med inriktning tal-,språk-och kommunikationsutveckling och AKK.
Centrala Barn-och Elevhälsan