Internationalisering

I en global värld är det viktigt att barn och ungdomar får internationella utblickar, kontakter och språk genom skolan. I europeiska och nationella planer finns mål om internationalisering.

Vi ska arbeta internationellt för att;

Världen förändras snabbt – nya utmaningar

Ökade krav på kvalificerade jobb

Hög ungdomsarbetslöshet

EU’s utbildningspolitiska riktmärken är:

Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola

Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent

90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning

Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning

Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet

I läroplanerna för den svenska skolan kan man b. la läsa

Ur läroplan för förskolan:

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människans förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.”

Ur läroplan för grundskolan:

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människans förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet sim är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna;

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människans förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifika svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyten med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.”

De ansökande organisationerna/skolorna måste:

Ha en plan för internationalisering
Formulera vilka behov som tillgodoses genom utbyte/samarbete                                  Beskriva hur det man vill göra är kopplat till de olika målnivåerna.

Exempel på internationella projekt kan vara att en klass samarbetar via webben, t ex genom eTwinning, kring ett gemensamt tema med en eller flera klasser i ett annat land.

Man kan ha ett utbyte med en eller flera skolor där både lärare och elever besöker partnerskolan, till exempel i Erasmus+ samt Nordplus. Dessutom finns det möjligheter för elever på gymnasieskolornas yrkesprogram att göra praktik utomlands.  Programmen erbjuder också kompetensutveckling för personal, som t.ex. kurser och jobbskuggning.  Där kan man jämföra sin vardag och sitt arbete med kollegor i andra länder samt knyta nya kontakter.

Atlas, är ett program för samarbete och praktik över hela världen.                                 Atlas vänder sig till lärare, personal och elever i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar (gymnasial nivå).

Det är Universitets-och Högskolerådet som administrerar de flesta av fonderna och stipendierna för förskola, grundskola och gymnasium.