Litteraturförslag

Kenth Hedevåg har gett ut en bok med titeln ”När mallen inte stämmer”. Den går att beställa på www.hedevagpedagogik.se. Kostnaden är 265 kronor. Citat från bokens förord ” Detta är en bok för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men har stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå. Målet med denna bok är att bidra med kunskap från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. Boken inleds med ett teoriavsnitt som beskriver funktioner och förmågor som är viktiga för att nå målen i skolan och för att fungera på bästa sätt i arbetsliv och vardag. I detta avsnitt finns också fallbeskrivningar och förslag på generella stödinsatser. Efter det följer 38 illustrerade artiklar där olika aktuella ämnesområden tas upp. I slutet av boken finns också ett antal stödfrågor som ett underlag för diskussion och reflektion.
Maria Josefsson
Specialpedagog
Centrala Barn- och Elevhälsan

Comments are closed.