Category Archives: Övrigt

Utbildningsdag om språkstörning i skolåldern

Alla som träffar skolbarn med språkliga svårigheter förtjänar att åka på den här utbildningsdagen i Stockholm: http://www.srat.se/Logopederna/Kurser/Utbildningsdag-om-sprakstorning-i-skolaldern/

”Svenska Logopedförbundet anordnar en utbildningsdag som vänder sig till personal i elevhälsa, kommuner och landsting som har kontakt med skolbarn med språkliga svårigheter. Under dagen behandlas språkstörning, flerspåkighet och dyslexi vid flerspråkighet”.

Följ länken för att läsa om talarna och detaljer som pris, plats och datum.

 

Ylva Dahlström, logoped Centrala Barn- och elevhälsan

Samarbete hjälper elever som hamnat i matematiksvårigheter

SPSM har uppmärksammat hur samarbete mellan ämneslärare i matematik, speciallärare och specialpedagog gör så att fler elever når målen i matematik!

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/nyheter/nyheter/specialpedagogik-kan-hoja-matematikresultaten/

Karin Johansson, central specialpedagog inriktning mot matematikutveckling

Samsvårigheter ( komorbiditet)

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarningFör oss som arbetar med elever med språk-, läs och skrivsvårigheter finns en mycket bra forskningsblogg som jag starkt vill rekommendera: Anna Eva Hallins forskningblogg. http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen/
Här finns mycket intressant information om aktuell forskning inom språk- läs och skrivområdet.

Idag finns mycket stöd inom forskning som visar att barn som har svårigheter inom läs- och skriv, ofta har ”samsvårigheter” i språkstörning , ADHD och inom autismspektrat. Barn med ADHD kan ha svårt med hur man använder sitt språk i sociala sammanhang (pragmatik), som t.ex. att följa sociala regler och att hålla en röd tråd i berättandet. Detta är svårigheter man också kan se hos barn med språkstörning som ofta kan ha bräckligt ordförråd, vilket är svårigheter, som man också kan finna hos barn som diagnosticerats för dyslexi.
Dessa samsvårigheter medför att det kan vara komplicerat att veta vad som är vad, när man gör utredningar och kartläggningar, då de kan ge upphov till liknande svårigheter skriver A-E Hallin. Är det ADHD som är orsaken till svårigheterna eller språksvårigheterna som medför svårigheter inom koncentration och uppmärksamhet ? Eller både och? Eftersom anpassningar och behandling för ADHD och språksvårigheter skiljer sig åt är det viktigt att ställa rätt diagnos menar Anna-Eva Hallin i en av sina forskningsbloggar.

I hennes senaste blogg tar hon upp svårigheter med ordförråd- ordinlärning.
” Barn med språkstörning har ofta ett litet ordförråd som båda saknar bredd och djup (McGregor et al., 2002; McGregor et al., 2013)…
Studier har visat att barn med språkstörning samt barn med läs och skrivsvårigheter ofta har ett mindre ordförråd och att de har svårare än barn med typisk språkutveckling att lära in nya ord. ”Vi vet att elever med språkstörning behöver mer exponering för ett ord innan det har lärts in jämfört med elever utan språkstörning (Alt, Plante, & Creusere, 2004; Gray, 2003), och att de t.ex. har svårt att ta hjälp av kontexten när de läser för att lära sig nya ord.”

Detta och mycket mera kan du hitta i denna utmärkta forskningsblogg. Man kan också prenumerera på den så den kommer i mailboxen.
.http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarning

Lena Isaksson
specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Att möta ilska, aggression och starka känslor hos barn ställer stora krav hos oss vuxna. Nedan kan du lyssna på och använda delar av föreläsningen för att reflektera tillsammans, eller varför inte titta på hela.

Här kan ni se en föreläsning med Lasse Lindsjö:
”UR Samtiden – Hur kan utåtagerande barn bemötas?

Lasse Lindsjö, psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi, föreläser om hur vuxna bäst kan bemöta utåtagerande barn. Det handlar om hur den vuxne kan förstå orsakerna till barnets beteende, hur empati och andra grundfunktioner kan styra barnets agerande. Föreläsaren tar upp flera problem han har ställts inför under sin långa karriär som psykolog och hämtar också exempel från sitt eget privatliv. Föreläsningen varvas med frågor från publiken.”

http://urskola.se/Produkter/162607-UR-Samtiden-Hur-kan-utatagerande-barn-bemotas

Anette Svendsén
Specialpedagog,
Centrala Barn- och Elevhälsan

Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik, vid Högskolan Kristianstad.

http://www.hkr.se/nyheter/2016/manga-har-missuppfattat-uppdraget-inom-forskolan/

Barbro Bruce har skrivit en bok om förskolans omsorgsuppdrag som verkar mycket intressant.
Följ länken ovan så hittar du artikeln. Hon säger bla citat – ”Jag menar att många har missuppfattat uppdraget inom förskolan när de låter tyngdpunkten ligga på ren kunskapsförmedling och utlärning av siffror och bokstäver. I själva verket är det omsorgen, att möta barnet och lyssna till det, som gör skillnad. De stunder då relation går före prestation”.slut citat

//Vanja Tyborn, specialpedagog
Central Barn och Elevhälsa, Stenungsunds kommun

Litteraturförslag

Kenth Hedevåg har gett ut en bok med titeln ”När mallen inte stämmer”. Den går att beställa på www.hedevagpedagogik.se. Kostnaden är 265 kronor. Citat från bokens förord ” Detta är en bok för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men har stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå. Målet med denna bok är att bidra med kunskap från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. Boken inleds med ett teoriavsnitt som beskriver funktioner och förmågor som är viktiga för att nå målen i skolan och för att fungera på bästa sätt i arbetsliv och vardag. I detta avsnitt finns också fallbeskrivningar och förslag på generella stödinsatser. Efter det följer 38 illustrerade artiklar där olika aktuella ämnesområden tas upp. I slutet av boken finns också ett antal stödfrågor som ett underlag för diskussion och reflektion.
Maria Josefsson
Specialpedagog
Centrala Barn- och Elevhälsan

Hur är det att höra utan hörsel men med CI?

http://urplay.se/program/196556-dova-barns-sprakutveckling-var-dotter-johanna-ar-dov

Om du någon gång har funderat på hur man kan höra när man är döv så titta på ovanstående program från UR. Du kommer att under 28 minuter följa en flicka med CI-inplantat och hur hon har det i skolan och på fritiden.
// Vanja Tyborn

 

img_5462

Här är jag nu! Mycket förväntansfull inför föreläsning med Malin Holmberg.

Digitalt bildstöd i mobilen/IPad med hjälp av flerspråkiga AKK-appen PicTalk

Lorna Bartram skriver i AKK-gruppen på Facebook:
Hej! Det senaste året har jag arbetat med att göra ett digitalt bildstöd för att underlätta kommunikation mellan personer som talar arabiska och svenska vilket resulterat i den flerspråkiga AKK-appen PicTalk (www.pictalk.se). Vi har nu släppt en tidig betaversion för iPad och bjuder gärna in personer som vill testa appen.

På vänster sida i appen finns situationsspecifika ord och fraser och på höger sida mer allmänna ord för t.ex. siffror, tid, känslor och vägbeskrivningar. Innehållet är i det här skedet på arabiska (standardarabiska) och svenska och läses även upp av en talsyntes. Eftersom det bara är en betaversion är innehållet begränsat för reception och blodprovstagning, men planen är att utöka innehållet efter behov och i samarbete med verksamheter och användare. Appen kommer att vara gratis att ladda ner.

För att testa appen kan du mejla mig på lorna.bartram@gmail.com eller skriva ett meddelande här på Facebook så skickar jag en inbjudan till att ladda ner en beta-version.

Om du vill ge feedback, förslag eller om du arbetar på en verksamhet som har behov av ett flerspråkigt kommunikationsstöd och skulle vara intresserad av att vara med och utveckla innehållet efter era behov så hör gärna av dig!

Ny publikation från Skolverket

Skolverket har i dagarna kommit ut med en ny publikation där man gjort en studie av hur skolor arbetar med att stödja elever med funktionsnedsättning.
Deras slutsats är att många skolor strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö men att man i realiteten inte lyckas ge tillräckliga förutsättningar.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3686

Pernilla Lundmark
Specialpedagog Föreställningsförmåga och Uppmärksamhet
Centrala barn och elevhälsan