Author Archives: Lena Isaksson

Samsvårigheter ( komorbiditet)

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarningFör oss som arbetar med elever med språk-, läs och skrivsvårigheter finns en mycket bra forskningsblogg som jag starkt vill rekommendera: Anna Eva Hallins forskningblogg. http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen/
Här finns mycket intressant information om aktuell forskning inom språk- läs och skrivområdet.

Idag finns mycket stöd inom forskning som visar att barn som har svårigheter inom läs- och skriv, ofta har ”samsvårigheter” i språkstörning , ADHD och inom autismspektrat. Barn med ADHD kan ha svårt med hur man använder sitt språk i sociala sammanhang (pragmatik), som t.ex. att följa sociala regler och att hålla en röd tråd i berättandet. Detta är svårigheter man också kan se hos barn med språkstörning som ofta kan ha bräckligt ordförråd, vilket är svårigheter, som man också kan finna hos barn som diagnosticerats för dyslexi.
Dessa samsvårigheter medför att det kan vara komplicerat att veta vad som är vad, när man gör utredningar och kartläggningar, då de kan ge upphov till liknande svårigheter skriver A-E Hallin. Är det ADHD som är orsaken till svårigheterna eller språksvårigheterna som medför svårigheter inom koncentration och uppmärksamhet ? Eller både och? Eftersom anpassningar och behandling för ADHD och språksvårigheter skiljer sig åt är det viktigt att ställa rätt diagnos menar Anna-Eva Hallin i en av sina forskningsbloggar.

I hennes senaste blogg tar hon upp svårigheter med ordförråd- ordinlärning.
” Barn med språkstörning har ofta ett litet ordförråd som båda saknar bredd och djup (McGregor et al., 2002; McGregor et al., 2013)…
Studier har visat att barn med språkstörning samt barn med läs och skrivsvårigheter ofta har ett mindre ordförråd och att de har svårare än barn med typisk språkutveckling att lära in nya ord. ”Vi vet att elever med språkstörning behöver mer exponering för ett ord innan det har lärts in jämfört med elever utan språkstörning (Alt, Plante, & Creusere, 2004; Gray, 2003), och att de t.ex. har svårt att ta hjälp av kontexten när de läser för att lära sig nya ord.”

Detta och mycket mera kan du hitta i denna utmärkta forskningsblogg. Man kan också prenumerera på den så den kommer i mailboxen.
.http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/n2016/10/18/daordinlarning

Lena Isaksson
specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

Språkutveckling med digitala verktyg
I tisdags 4 oktober var jag på en föreläsning på Pedagogen, där Hulya Basaran höll en föreläsning om hur hon arbetar språkutvecklande med hjälp av digitala verktyg för nyanlända elever.
Hulya har arbetat som lärare på Kronan, både i förberedelseklass och med studiehandledning , på Välkomsten i Trollhättan samt uppdrag för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon är en flitigt bokad föreläsare och har skrivit böckerna: ”Nyanlända elever i klassrummet” och ”Vi får det att funka!”
Hulya har en blogg där man kan ta del av hennes erfarenheter och kunskaper. Gå in på. http://frokenhulya.wordpress.com Där finns förslag på bra appar och mycket annat matnyttigt att hämta!
I sin blogg skriver Hulya: ”Att planera lektioner för elever som är nya i Sverige och i början på sin språkutveckling i svenska kräver att man använder sig av olika framställningsformer som en bro in i det svenska språket. Utmaningen är att inte förenkla uppgifterna kognitivt och lägga innehållet till elevernas språkliga nivå i svenska, snarare handlar det om höga förväntningar och att planera in stöttning. Istället för att förenkla och utelämna ord och begrepp som kan tänkas vara för svåra kan man planera in stöd för att utveckla språket genom interaktion med bilder och animationer som stöd. Men det handlar också om hur man kan använda digitala resurser som stöd i planeringsfasen.”

Hulya berättar att hon började låta eleverna skapa bloggar. Både klassblogg, och individuella bloggar. Bra stöd och support för bloggarbete får man på https://www.webbstjarnan.se Det finns många bra bloggplattformar men en som är enkel att använda är: https://sv.wordpress.com I bloggarna kan de använda både text och bild och ta hjälp av studiehandledarna eller modersmålslärarna.
För att både träna språk och kommunikation samt uttrycka sig i skrift berättade Hulya hur hon ofta använder sekvensbilder. Där kan eleverna t.ex. lägga en berättelse i kronologisk ordning och skriva eller prata till, spela in sitt tal, översätta, skriva och sedan återberätta. Man kan låta eleverna träna läsförståelse genom att para ihop text med bild, återberätta med annat tempus, formulera frågor till bilderna. Eleverna skriver i en talsyntes. Skolstil 2 är en bra och lättanvänd app för detta.

Lena Isaksson
Språk, läs och skrivutvecklare
Centrala barn och elevhälsan
Stenungsund